11.10.18

CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN

APDM (Aplikasi Pangkalan Data Murid) merupakan satu sistem yang diguna oleh guru-guru untuk merekodkan kehadiran murid setiap hari ke sekolah. Laman ini diwujudkan sebagai saluran maklumat dan tempat perbincangan berkenaan system APDM. apdm 2019, eKehadiran, apdm nkra, apdm kehadiran 2019
2019
Modul Pengurusan Murid (APDM)
apdm.moe.gov.my
apdm
CONTOH PENULISAN SASARAN KEBERHASILAN
DOWNLOAD TEMPLATE MYPORTFOLIO GURU
DOWNLOAD FAIL PPB INDIVIDU


Contoh Sasaran Keberhasilan
CONTOH PENILAIAN SASARAN KEBERHASILANContoh Sasaran Keberhasilan (DOWNLOAD BORANG)
1. Pengetua/ Guru Besar

Pengurusan
1 Memastikan semua panitia mencapai perbelanjaan 100% bagi peruntukan yang ditetapkan.
2 Mencapai 0% kakitangan yang hadir lewat ke sekolah.
3 Memastikan sekolah mencapai 0% aduan awam terhadap sekolah.
4 Memastikan semua urusan berkaitan kebajikan murid (biasiswa, SPBT, Takaful dll) dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Kurikulum
5 Memastikan 80% murid tahun 6 lulus dalam UPSR 2017
6 Memastikan 10% murid tahun 6 cemerlang 6A dalam keputusan UPSR 2017
7 Memastikan 95% murid tahun 6 lulus subjek BM dalam UPSR 2017
8 Memastikan 90% murid pemulihan khas dapat dipulihkan
9 Memastikan 100% murid prasekolah boleh membaca dan menulis sukukata terbuka
10 Memastikan 100% murid tahun 6 khatam al-Quran di peringkat sekolah
11 Memastikan 100% murid LINUS dapat mencapai tahap Menguasai dalam saringan akhir
12 Memastikan 100% calon murid Pendidikan Khas Integrasi lulus UPSR 2017.
13 Memastikan 100% murid Tahap 1 menguasai fakta asas matematik

Kokurikulum
14 Memastikan purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum peringkat sekolah mencapai 95%.
15 Memastikan 30 orang ahli badan berunifom dapat mewakili sekolah ke peringkat daerah
16 Memastikan salah satu pasukan pertandingan permainan sekolah mendapat johan dalam pertandingan peringkat daerah.
17 Memastikan 5 orang atlet sekolah dapat mewakili sekolah ke peringkat daerah.
18 Memastikan peserta hafazan pendidikan khas dapat mewakili sekolah dalam pertandingan hafazan peringkat daerah.
19 Memastikan pasukan bercerita Bahasa Melayu. Prasekolah mendapat Johan dalam aktiviti Bijak. Prasekolah peringkat daerah.

Hal Ehwal Murid
20 Memastikan purata kehadiran tahunan murid ke sekolah mencapai 95%.
21 Memastikan sifar peratus kes ponteng sekolah.
22 Memastikan kes salah laku murid dikurangkan daripada 28% kepada 10%
23 Memastikan 150 orang ibu bapa akan terlibat dalam setiap program gotong royong sekolah.
24 Memastikan kebersihan kantin sekolah mencapai gred A.

PdP
25 Memastikan 100% murid kelas 2B lulus dalam matapelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun
26 Memastikan 100% murid tahun 4S mendapat minimumtahap 4 dalam PBS bagi subjek Sejarah

2. PK Pentadbiran

Pengurusan
1 Memastikan 3 panitia sekolah dapat menyertai pertandingan inovasi pendidikan ke peringkat negeri.
2 Mencapai 100% guru mendapat LADAP 7 hari setahunsebelum Oktober 2017
3 Memastikan semua guru yang dilantik untukmelaksanakan pencerapan PdP menyelesaikanpencerapan.
4 Memastikan 100% pengurusan fail PBS bagi PentaksiranSekolah, PT3 dan PBS tingkatan 5 diurus dengansempurna dan lengkap mengikut senarai semak yangditetapkan.
5 Memastikan semua panitia mata pelajaranmelaksanakan mesyuarat panitia 4 kali setahun
6 Memastikan semua program kecemerlangan pelajar elitPT3 dan SPM dilaksanakan 3 kali setahun (Mac, Jun danSeptember)
7 Memastikan semua panitia bagi mata pelajaran SPMmelaksanakan bengkel teknik menjawab soalansebelum Jun 2017.
8 Memastikan 2 kursus dalaman kelas abad ke-21 kepadaguru sekolah dilaksanakan sebelum Julai 2017.

Kurikulum
9 Memastikan 100% murid Tingkatan 1 PAV lulus matapelajaran English for Communication pada peperiksaanakhir tahun.
10 Memastikan 100% murid LINUS Tahun 3 mencapai tahapMenguasai dalam saringan akhir bagi mata pelajaranBahasa Malaysia dan Matematik
11 Meningkatkan peratus kehadiran penjaga dalam DialogPrestasi UPSR daripada 40% kepada 60%.
12Memastikan 95% program kecemerlangan UPSRdilaksanakan mengikut takwim yang telah ditetapkan.
13 Memastikan semua panitia mempunyai perancangantaktikal dan perancangan operasi bagi program danaktiviti kurikulum sebelum Mac
14 Meningkatkan pencapaian gred purata sekolah dalamPT3 dari 2.38 kepada 2.30

PdP
15 Memastikan 100% murid tingkatan 4C dapat membacadengan lancar pada akhir tahun
16 Mencapai 100% murid tingkatan 4C lulus dalam matapelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhirtahun.
17 Memastikan 20 daripada 30 orang pelajar 4C dapatmembina satu karangan yang lengkap.
18 Memastikan 30 daripada 35 orang murid Tingkatan 4Intan mendapat gred A dalam mata pelajaranMatematik pada peperiksaan akhir tahun
19 Memastikan 31/33 pelajar Tahun 4 Ariff mencapai gred Adalam mata pelajaran Bahasa Melayu padapeperiksaan akhir tahun.
20 Memastikan 32/33 pelajar Tahun 4 Ariff menguasai 6kemahiran dalam mata pelajaran PSV pada penilaianakhir tahun.
21 Memastikan 5 daripada 25 murid 6 Takwa mendapat A dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaanakhir tahun.
22 Memastikan 100% murid kelas 5 Tawakkal lulus dalammata pelajaran Bahasa Malaysia pada peperiksaanakhir tahun.
23 Memastikan 100% murid tahun 4 Tayyibah mencapaitahap penguasaan 4 bagi subjek Pendidikan Jasmanipada akhir tahun.

3. PK Hal Ehwal Murid

Pengurusan
1 Memastikan pemeriksaan mengejut disiplin dilakukan 4kali setahun oleh badan disiplin sekolah.
2 Memastikan purata peratus kehadiran murid ke sekolahmeningkat daripada 90% kepada 93%
3 Memastikan kantin sekolah memenangi salah satuanugerah kantin peringkat daerah
4 Memastikan peratus kehadiran murid mencapai 90%setiap bulan
5 Memastikan 100% laporan tadbir asrama disediakan olehAJK Tadbir Asrama mengikut standard yang ditetapkan.
6 Memastikan tahap kebersihan kantin sekolah kekal padagred A
7 Mengurangkan kes salah laku murid daripada 28%kepada 10%
8 Memastikan latihan kecemasan kebakaran di sekolahdilaksanakan pada bulan Mac 2017.
9 Memastikan 75% murid Tingkatan 5 mengikuti programlawatan sambil belajar ke IPT/IPTS.
10 Memastikan 95% murid mendapat pendedahankesedaran HIV/AIDS melalui program Anti Dadah.
11 Memastikan 3 sesi gotong royong membersihkankawasan sekolah bagi membasmi tempat pembiakannyamuk aedes dilaksanakan sebelum September.
12 Memastikan semua guru kelas mengemas kini BukuRekod Kedatangan murid pada minggu pertama setiapbulan.
13 Memastikan kes buli dalam kalangan murid dikurangkandaripada 10% kepada 5%
14 Memastikan kadar ponteng kelas menurun sebanyak 2%berbanding tahun sebelumnya
15 Memastikan semua fail unit HEM diurus dengan sempurnadan lengkap mengikut senarai semak yang ditetapkan
16 Memastikan 15 program peningkatan sahsiah murid diperingkat sekolah dilaksanakan sebelum Oktober.
17 Memastikan 30 orang murid dapat mewakili dalamprogram Kem Jati diri Insan peringkat PPD.
18 Memastikan 100% maklumat pelajar yang mendapatbiasiswa dilengkapkan sebelum April.
19 Memastikan penurunan kes merokok daripada 5%kepada 2% dalam kalangan murid pada tahun semasa

PdP
20 Memastikan 100% murid tingkatan 5 Amal mendapatgred B dalam mata pelajaran Fizik pada peperiksaanpercubaan SPM 2017
21 Memastikan semua murid ting 5 Amal mendapat markahmelebihi 40% dalam mata pelajaran Sains padapeperiksaan percubaan SPM 2017.
22 Memastikan 100% murid Tingkatan 4 Cekal mendapatmarkah melebihi 25% dalam mata pelajaran Sains padapeperiksaan akhir tahun.

4. PK Kokurikulum

Pengurusan
1 Memastikan 85% guru PAJSK menghadiri Kursus PAJSKperingkat daerah.
2 Memastikan 95% guru mengemaskini markah PJASK danSEGAK mengikut jajaran masa yang ditetapkan.
3 Memastikan 100% laporan aktiviti unit kokurikulumdisediakan setiap bulan mengikut standard yangditetapkan.
4 Memastikan semua perjumpaan unit, persatuan, badanberuniform dan sukan permainan dilaksanakan mengikutjadual yang ditetapkan.
5 Memastikan 5 murid dapat mewakili sekolah dalamaktiviti perkhemahan ke peringkat daerah.
6 Memastikan satu pingat emas diperoleh dalam salahsatu pertandingan permainan peringkat daerah.
7 Memastikan 2 orang murid dapat mewakili sekolahdalam pertandingan catur peringkat negeri.
8 Memastikan 5 atlet dapat mewakili sekolah dalampertandingan peringkat daerah.
9 Memastikan 2 orang pemain sofbal sekolah dapatmewakili negeri ke peringkat kebangsaan.
10 Memastikan 1 pasukan badan berunifom dapatmenyertai aktiviti perkhemahan peringkat daerah
11 Memastikan sukan memanah sekolah dapat mewakilidaerah ke peringkat negeri.
12 Memastikan empat jaguh daripada tujuh kejohanansukan peringkat daerah dapat dilahirkan.
13 Memastikan enam orang atlet sekolah dapat mewakilisekolah di peringkat negeri.
14 Memastikan purata tahunan kehadiran murid dalamaktiviti Persatuan Badan Beruniform, Kelab/Persatuandan Sukan/Permainan mencapai 95%.
15 Memastikan 80% murid yang menyertai sukan daerahmendapat sijil kecemerlangan dalam bidang sukanyang disertai.
16 Memastikan 25 daripada 30 murid 4 Mulia lulus dalammata pelajaran B Melayu pada peperiksaan akhir tahun.
17 Memastikan 100% murid 5 Tawakkal lulus dalam matapelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhirtahun.

5. PK Tingkatan 6

PengurusanKurikulum
1 Memastikan semua guru yang dilantik untukmelaksanakan pencerapan PdP menyelesaikanpencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.
2 Memastikan 3 program pembangunan tingkatan 6dilaksanakan dalam 1 semester
3 Mencapai 100% guru tingkatan 6 menghantar folio PdPpada setiap minggu sepanjang sesi persekolahan.
4 Memastikan pendaftaran pelajar tingkatan 6 Bawahdan Minggu Suaikenal dilaksanakan mengikut takwimyang ditetapkan
5 Memastikan kem kecemerlangan STPM dilaksanakan 2kali setahun
6 Memastikan satu program perkongsian pintar pelajartingkatan 6 bersama-sama Pusat Pengajian Tinggidilaksanakan
7 Memastikan 80% ibu bapa hadir di Majlis Temu Murniguru tingkatan 6.
8 Mencapai 100% pelajar lulus penuh 1 Prinsiple padapeperiksaan percubaan STPM
9 Mencapai gred purata 2.70 dalam peperiksaanpercubaan STPM
10 Mencapai 70% pelajar mendapat Band 2 dalampeperiksaan MUET Julai
11 Memastikan 12 daripada 18 program kecemerlanganpelajar tingkatan 6 Atas dilaksanakan mengikut takwimyang ditetapkan.

Mengurusetiakan mesyuarat
12 Memastikan semua maklum balas mesyuarat postmortem program tingkatan 6 diterima 5 hari sebelummesyuarat berikutnya diadakan.

PdP
13 Memastikan 100% pelajar PraU 2 mendapat B dalamsubjek ekonomi pada akhir semester.

Kokurikulum
14 Memastikan100% pelajar terlibat dalam penyertaanaktiviti kokurikulum tingkatan 6.
15 Memastikan semua persatuan, badan beruniform danpermainan menjalankan 18 kali perjumpaan setahun

Pengurusan HalEhwal Muird
16 Mencapai 95% purata kehadiran pelajar tingkatan 6 kesekolah.

6. PK PPKI

Pengurusan
1 Memastikan 90% PPM dapat menyiapkan tugasan yangdiberi sepanjang tahun
2 Memastikan 100% program yang dirancang sepanjangtahun dapat dilaksanakan mengikut takwim
3 Memastikan semua guru yang dilantik untukmelaksanakan pencerapan PdP menyelesaikanpencerapan mengikut takwim yang ditetapkan

Kurikulum
4 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat masuk programinklusif
5 Memastikan 20% MBK dapat memasuki kelas KSSM atauKSSR
6 Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapatmengambil wuduk dengan sempurna
7 Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapatmenunjukkan cara solat dengan betul.
8 Memastikan 100% program yang dirancang sepanjangtahun dapat dilaksanakan mengikut takwim
9 Memastikan semua guru yang dilantik untukmelaksanakan pencerapan PdP menyelesaikanpencerapan mengikut takwim yang ditetapkan

Hal Ehwal Murid
10 Mencapai 90% kehadiran MBK ke sekolah
11 Memastikan 100% APDM dapat diisi oleh guru sebelumpukul 8.30 pagi
12 Memastikan 90% pengurusan aset dapat dilengkapdengan sempurna
13 Memastikan 100% MBK dapat EMK

Kokurikulum
14 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaling boladengan betul dalam sukan petanque
15 Mencapai 10% MBK dapat membuat roti sandwichdalam aktiviti kokurikulum dengan betul
16 Mencapai 20% MBK dapat berlari dengan betul dalamacara larian.
17 Mencapai 5% MBK dapat membaling bola bolingdengan betul
18 Memastikan 15 daripada 50 MBK dapat berkawad kakidengan betul dalam mana-mana pasukan badanberuniform.
19 Memastikan 5% MBK mendapat sebarang pingat dalamkejohanan sukan peringkat daerah
20 Memastikan 90% kehadiran MBK dalam aktivitikokurikulum
21 Memastikan 5% MBK dapat menyertai perkhemahanperingkat daerah.

PdP
22 Memastikan 6 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat menulisnombor 1 hingga 100 dengan betul.

7. Guru Akademik Aliran Perdana

PdP
1 Memastikan 7 daripada 23 murid 4 Bestari 2 mendapatgred B dalam mata pelajaran matematik padapeperiksaan akhir tahun
2 Memastikan 20 daripada 23 murid 4 Bestari 2 lulus dalammata pelajaran matematik pada peperiksaan akhirtahun
3 Memastikan 4 daripada 11 murid lelaki 1 Ibnu Zaharmendapat Band 4 dalam PBS Pendidikan Jasmani dan

Kesihatan
4 Memastikan 100% murid tingkatan 5 Ar-Razi menghantarkerja kursus ICT yang lengkap pada bulan Julai
5 Memastikan 17 daripada 34 murid 5 As-sufi dapatmelukis graf kuadratik dengan tepat
6 Memastikan 10/15 murid LINUS B.Melayu tingkatan 1dapat membaca dengan lancar.
7 Memastikan 10/15 murid LINUS B.Melayu tingkatan 2dapat menulis dengan betul
8 Memastikan 10/15 murid LINUS Numerasi tingkatan 3dapat mengira dengan betul

SU Disiplin
9 Mencapai pengurangan 10% kes kesalahan berat muridberbanding tahun 2016
10 Mencapai 95% purata kehadiran tahunan muridtingkatan 1KRK ke sekolah.

SukanKecemerlangan
11 Mencapai tempat ke-3 dalam kejohanan bola tamparlelaki di peringkat MSSD Pengerang
12 Memastikan 6 daripada 12 pemain bola tampar sekolahdapat mewakili Daerah Pengerang ke PertandinganBola Tampar MSS Negeri Joho

JurulatihOlahragaSekolah
13 Memastikan atlet mendapat 5 pingat perak dalamacara lompat jauh dalam Kejohanan Balapan danPadang Daerah Pengerang

Guru Kadet Polis
14 Memastikan Pasukan Kawad Kaki Kadet Polis (Lelaki)mendapat tempat ke-3 dalam pertandingan kawadkaki peringkat sekolah
15 Mencapai 90% purata tahunan ahli kadet polis memakaiuniform lengkap pada setiap hari rabu.

Guru Rumah Sukan
16 Memastikan rumah sukan Syahbandar mendapat 10pingat perak dalam kejohanan Sukan Sekolah.

Guru PenyelarasBestari
17 Mencapai 65% purata murid menggunakan terhadapFrog VLE sepanjang tahun
18 Mencapai pengurangan 10% bilangan komputer yangrosak berbanding tahun 2016
19 Mencapai 60% tahap kefahaman guru tentang ICTmelalui bengkel ICT yang dilaksanakan kepada guru-guru cicir ICT.
20 Memastikan semua maklumat dalam laman websekolah dikemaskini seminggu lebih awal daripadatakwim yang ditetapkan.
21 Mencapai 85% tahap kefahaman guru terhadap FrogVLE melalui pelaksanaan LDP kepada guru.

JKKecemerlanganAkademik
22 Mencapai purata prestasi 85% tahap kefahaman muridtentang teknik menjawab soalan peperiksaan SPM yangdilaksanakan oleh semua panitia bagi mata pelajaranSPM melalui maklum balas murid.

JK PelaksanaKelas Abad ke 21
23 Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang kaedahpelaksanaan PA21 selepas pelaksanaan 2 kursusdalaman Kelas Abad ke-21 melalui borang maklumbalas peserta.

PenyelarasLatihanKebakaran
24 Mencapai 85% kakitangan yang mematuhi SOPkeselamatan kebakaran semasa sesi latihan kecemasankebakaran sekolah dilaksanakan.
25 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran murid selepassesi latihan kebakaran melalui borang maklum balasmurid.

Ketua Panitia
26 Menghasilkan Perancangan Taktikal dan PerancanganOperasi panitia matematik pada bulan Mac.

8. Guru PPKI

PdP
1 Memastikan 50% MBK KSSR 4 dapat menyebut dua sukukata terbuka dengan betul
2 Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 5 dapat menulis 3ayat mudah dengan betul
3 Memastikan 5 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulishuruf A hingga Z dengan betul
4 Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulisnombor 1 hingga 100 dengan betul.
5 Memastikan 80% MBK KSSR 2 dapat menyiapkan projekpekebunan sekolah
6 Memastikan 80% orang MBK KSSR 2 dapat menyiapkanprojek pertukangan sekolah
7 Memastikan 80% orang MBK KSSR 1 dapat memberus gigidengan betul.
8 Mencapai 7 daripada 10 MBK KSSR 2 dapatmenggunting kertas dengan betul
9 Memastikan 100% MBK KSSR 4 dapat menyiapkan projekpekebunan sekolah
10 Memastikan 80% MBK KSSR 3 dapat membacuh tehdengan betul
11 Memastikan 70% MBK Kelas KSSR 5 dapat menyiapkankerja sekolah yang diberikan dalam kelas.
12 Mencapai 80% MBK beragama Islam kelas KSSR 2 dapatmengambil wuduk dengan sempurna

Hal Ehwal Murid
13 Mencapai 95% MBK kelas KSSR 1 dapat hadir ke sekolahtepat pada waktu.
14 Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat beraturdengan sempurna untuk dari kelas ke kantin
15 Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat memakaikasut sendiri.
16 Mencapai pengurangan peratus MBK KSSR 3 tidak hadirke sekolah daripada 22% kepada 10%.
17 Mencapai 100% MBK kelas KSSR 2 dapat pergi ke tandastanpa bantuan guru dan PPM.

Kokurikulum
18 Memastikan 90% MBK hadir dalam aktiviti perjumpaanPersatuan Pengakap.
19 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membacapersetiaan pengakap dengan betul.
20 Memastikan 5% MBK dapat memenangi apa apa pingatdalam acara sukan peringkat daerah
21 Memastikan 10 orang daripada 30 MBK dapatmembaling bola dengan betul dalam sukan petanque
22 Memastikan 10% MBK dapat membuat roti sandwichdalam aktiviti kokurikulum dengan betul
23 Memastikan 20% MBK dapat berlari dengan betul dalamacara larian 4 x 100 m
24 Memastikan 5% MBK dapat membaling bola bolingdengan betul

9. Guru Akademik Tingkatan 6

PdP
1 Memastikan 12 daripada 17 pelajar tingkatan 6A2mendapat gred A Bahasa Melayu pada peperiksaan P2
2 Mencapai 90% pelajar 6A4 lulus penuh Bahasa Melayupada peperiksaan P2
3 Memastikan 15 daripada 17 pelajar 6A4 mendapatmarkah 23/25 dalam Kerja Kursus P2 BM

Hal Ehwal Pelajar
4 Mencapai 95% purata kehadiran pelajar 6A4 ke sekolahpada setiap semester.

Kokurikulum
5 Mencapai Naib Johan dalam pertandingan boling diperingkat daerah.

10. Guru Dalam Hospital

PdP
1 Mencapai 80% purata murid dapat menyelesaikanlatihan yang diberikan dengan betul semasa sesi PdP.
2 Mencapai 90% purata murid yang dapat memahamitopik yang diajar semasa sesi PdP.

Hal Ehwal Muird
3 Mencapai 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati keHati
4 Mencapai 80% purata kehadiran murid dalam setiap sesiPdP

Kokurikulum
5 Mencapai 90% murid dapat bermain permainan chessdengan kaedah yang betul
6 Mencapai 90% murid dapat bermain ping pong dengankaedah dan pengiraan mata yang betul
7 Mencapai 90% murid dapat membuat sekurang-kurangnya 3 jenis origami dengan betul

11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital

Pengurusan
1 Mencapai 100% Laporan Pengajaran Harian oleh Gurudan Laporan Tugasan Harian oleh PPM dihantar padasetiap minggu persekolahan
2 Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antaraSDH dengan sekolah asal murid berkaitan laporankehadiran murid.
3 Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antaraSDH dengan sekolah asal murid berkaitan prestasiakademik murid.
4 Mencapai 95% pematuhan pelaksanaan keselamatanmurid semasa PdP oleh guru dan PPM.
5 Memastikan semua guru dan PPM menghadiri 7 harilatihan dalam perkhidmatan

Kurikulum
6 Memastikan 80% murid dalam hospital menerima PdPsemasa berada dalam wad
7 Memastikan 3 program peningkatan akademik atauprogram motivasi kepada murid dilaksanakan
8 Mencapai 90% penggunaan aplikasi pembelajaraninteraktif menggunakan iPad atau tablet oleh guru-gurudalam pelaksanaan PdP

Hal Ehwal Murid
9 Memastikan 75% purata kehadiran murid dalam semuasesi PdP
10 Memastikan 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati keHati

Kokurikulum
11 Memastikan 90 % aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakanmengikut takwim
12 Memastikan 85% purata penyertaan murid dalam semuaaktiviti kokurikulum yang dilaksanakan.

12. Guru Prasekolah

PdP
1 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA mengenalhuruf dengan betul.
2 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraBERLIAN menyebutsuku kata terbuka dengan lancar.
3 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA dapatmemberus gigi dengan betul.
4 Memastkan 80% daripada kanak-kanak beragama IslamKelas PraDELIMA dapat mengambil wuduk dengansempurna
5 Memastikan 70% daripada kanak-kanak KelasPraDELIMA melibatkan diri dalam semua aktiviti PdP.
6 Memastkan 80% daripada kanak-kanak Kelas PraDELIMAdapat membaca doa sebelum dan selepas makandengan betul.

Hal Ehwal Murid
7 Mencapai pengurangan peratus kanak-kanakPraDELIMA tidak hadir ke sekolah daripada 22% kepada15%.

Kokurikulum
8 Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak KelasPraBerlian dapat membaling dan menangkap boladengan betul.
9 Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak kelasPraBerlian dapat menyanyikan lagu Negaraku dan LaguNegeri Selangor dengan betul

13. Guru Bimbingan dan Kaunseling

PerkhidmatanBimbingan DanKaunseling
1 Memastikan 100% murid yang gagal mencapaipencapaian akademik diberi khidmat bimbingankaunseling sama ada secara individu atau berkelompok
2 Memastikan 98% murid yang mempunyai rekod disiplinmendapat khidmat bimbingan kaunseling sama adasecara individu atau berkelompok
3 Memastikan 100% murid mendapat pendedahantentang pendidikan pencegahan dadah.

PembangunanDiri DanPerkembanganSahsiah Murid
4 Memastikan 40% murid Tahap 2 berupayamembentangan poster kerjaya melalui pertandinganbagi mencungkil bakat dan kefahaman murid tentangkerjaya di peringkat sekolah.
5 Memastikan 5 daripada 25 murid yang menyertai KursusAsas Pembimbing Rakan Sebaya peringkat daerahmendapat lencana PRS.

PeningkatanDisiplin Diri Murid
6 Memastikan 80% daripada murid yang mengikutiProgram Sifar Ponteng dapat mengurangkan 50% jumlahhari pontengnya.
7 Memastikan 50% murid yang mengikuti Kem Jati DiriTahun 6 dapat meningkatkan prestasi dalampeperiksaan percubaan UPSR.
8 Mencapai 90% murid yang mengikuti program motivasi“Sayangi Diriku” dapat dibimbing dan diberi doronganuntuk berubah menjadi murid yang lebih baik dari segisikap dan tingkahlaku.
9 Mencapai peningkatan peratus kehadiran tahunanmurid daripada 75% kepada 80% melalui program JomKe Sekolah

Kerjaya
10 Memastikan 100% murid Tingkatan 5 mendapatpendedahan tentang maklumat kerjaya selepas SPMmelalui program-program yang dianjurkan.

Psikososial DanKesejahteraanMental
11 Memastikan 60% murid yang mengikuti Program TransisiTahun 1 dapat menyesuaikan diri murid dengan alampersekolahan.
12 Memastikan 100% murid mendapat pendedahan inputkemahiran-kemahiran sosial melalui program bimbinganyang dilaksanakan.
13 Memastikan 80% murid yang mengikuti Program “AkuJanji UPSR” mendapat sekurang kurangnya 4A 2B padaPeperiksaan UPSR 2017.
14 Memastikan 90% murid Tingkatan 3, 4 dan 5 menguasaiteknik kemahiran belajar melalui prgram yangdianjurkan.
15 Mencapai 90% penyertaan ibu bapa bagi ProgramPemuafakatan Ibu bapa tahun 6.
16 Mencapai pengurangan 2 daripada 8 kes muridmerokok melalui Kempen “Tak Nak Merokok”

14. 3PK Bidang Audiologi

SaringanPendengaran
1 Memastikan 100% kanak-kanak yang dirujuk yangmempunyai kebarangkalian masalah pendengaranmendapat saringan pendengaran dalam tempoh satuminggu di 3PK.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidakmenguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringanpendengaran di Program Outreach LINUS2.0 mengikutzon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan disediakan dandibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau gurudalam tempoh satu minggu.
4 Memastikan murid yang tidak melepasi saringanpendengaran menjalani pemeriksaan/ diagnosislanjutan dalam tempoh satu bulan.

DiagnosisPendengaran
5 Memastikan 100% murid yang dirujuk menjalani ujianpendengaran bagi mengenal pasti tahap pendengaranmurid.
6 Memastikan 100% murid yang mempunyai tahappendengaran yang ringan dan sederhana memakaiAlat Sokongan Pendengaran bagi membantupembelajaran murid di kelas.

Intervensi AwalPendengaran
7 Memastikan 100% murid prasekolah yang mempunyaimasalah pendengaran mendapat intervensipendengaran secara berkala dalam tempoh 6 bulan.

Rehabilitasi
8 Memastikan 60% murid prasekolah menunjukkanpeningkatan dalam menguasai kemahiran mendengarselepas 10 sesi intervensi dijalankan.
9 Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuktempoh 3 bulan berdasarkan keperluan serta tahappendengaran murid dan dipersetujui oleh ibu bapa.
10 Memastikan 100% murid menunjukkan peningkatantahap pendengaran melalui ujian dan aktivitirangsangan pendengaran selepas 5 sesi rehabilitasidilaksanakan.
11 Memastikan 100% murid Sekolah Pendidikan Khas (SPK)menggunakan alat bantu pendengaran di sekolah.

Memeriksa danmenyelenggaraperalatan khasdan sokonganpembelajaran
12 Memastikan 100% alat bantu pendengaran murid di SPKberfungsi dengan baik.
13 Memastikan 100% peralatan khas berfungsi dengan baikdan dikalibrasi dalam tempoh setahun.

Konsultasi
14 Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyaipengetahuan dan kemahiran mengurus kanak-kanakpendengaran dan mengendali alat bantupendengaran kanak-kanak di rumah.
15 Memastikan 100% guru di SPK mempunyai kemahiranuntuk mengurus dan mengendalikan alat bantupendengaran murid di sekolah.
16 Memastikan 100% pembantu pengurusan muridmendapat mempunyai pengetahuan untuk mengurusdan mengendalikan alat bantu pendengaran murid diasrama sekolah.

ProgramSokonganKepada MuridBerkeperluanKhas di sekolah
17 Memastikan murid berkeperluan khas di 15 buah sekolahyang menjalankan program pendidikan inklusifmenerima khidmat sokongan audiologis dalam tempoh6 bulan.

15. 3PK Bidang Psikologi

Saringan
1 Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyaikebarangkalian masalah pembelajaran mendapatsaringan perkembangan atau tingkah laku
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidakmenguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringanpsikologi di Program Outreach LINUS2.0 mengikut zonatau daerah.
3 Memastikan laporan saringan psikologi bagi kanak-kanak/ murid disediakan dan membentangkan laporantersebut kepada ibu bapa atau guru dalam tempoh tigahari untuk tindakan susulan.
4 Memastikan 70% kanak-kanak menjalani penilaianpsikologi yang lebih komprehensif dalam tempoh satuminggu.

Penilaian
5 Memastikan 70% kanak-kanak dapat dikenal pasti tahapintelektual, kekuatan dan kelemahan merekaberdasarkan laporan penilaian.
6 Memastikan 80% kanak-kanak yang dikesan mempunyaikebarangkalian Autism Spectrum Disorder (ASD)/Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD/ Specificlearning disability/ IntellectualDisabilityberdasarkanlaporan mendapat saringan.
7 Memastikan formulasi, impresi diagnosis/ hipotesisdihasilkan, dan cadangan tindakan susulan bagi kesklien dalam tempoh satu minggu.

IntervensiPsikologi
8 Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuktempoh 3 bulan berasaskan bukti dan dipersetujui olehibu bapa.
9 Memastikan 100% murid menunjukkan pengurangan dariaspek tingkah laku negatif dan boleh memberi tumpuanperhatian kepada pembelajaran di sekolah.
10 Memastikan 80% murid menunjukkan peningkatan dariaspek kognitif apabila dapat melaksanakan tugasantanpa bimbingan.

Konsultasi
11 Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyaipengetahuan dan kemahiran mengurus/mengendalikan tingkah laku kanak-kanak di rumah.
12 Memastikan 100% guru mempunyai pengetahuan dankemahiran mengurus dan mengendalikan tingkah lakumurid di sekolah.
13 Memastikan 100% pembantu pengurusan muridmempunyai pengetahuan untuk mengawal tingkah lakumurid di asrama sekolah.

ProgramSokonganKepada MuridBerkeperluanKhas di sekolah
14 Memastikan murid berkeperluan khas di 10 buah sekolahyang menjalankan program pendidikan inklusifmendapat sokongan psikologis dalam tempoh 6 bulan.

16. 3PK Bidang Terapi Carakerja

Saringan TerapiCarakerja
1 Memastikan 100% kanak- kanak yang dirujuk yangmempunyai kebarangkalian masalah pembelajaranmendapat saringan domain terapi carakerja.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidakmenguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringanterapi carakerja bagi mengenal pasti tahap komunikasilisan, pengurusan diri, jenisgenggamanpensil,penulisan,kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motorkasar dan praxis di Program Outreach LINUS2.0 mengikutzon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan terapi carakerja untukmurid dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjagadalam tempoh satu minggu.

Penilaian TerapiCarakerja
4 Memastikan 50% kanak- kanak mendapat penilaianterapi carakerja yang lebih menyeluruh dankomprehensif dalam tempoh satu bulan.
5 Memastikan 25 daripada 50 murid pemulihanmendapatkan penilaian dan intervensi terapi carakerjayang komprehensif.
6 Memastikan 100% murid berkeperluan khas yang dirujukmenjalani penilaian terapi carakerja bagi mengenalpasti tahap komunikasi lisan, pengurusan diri, jenisgenggaman pensel yangdigunakan,penulisan,kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motorkasar dan praxis dan motor sensori klien.

Intervensi TerapiCarakerja
7 Menyediakan pelan intervensi dalam tempoh 3 bulandengan menetapkan matlamat terapi yang realistik danboleh dicapai (SMART goals) berdasarkan dapatanpenilaian dan keperluan spesifik klien.
8 Memastikan 80% klien menerima intervensi berdasarkanbukti (evidence based practice) dalam tempoh 6 bulan
9 Memastikan 50 daripada 65 klien menunjukkanpeningkatan dari segi kemahiran sosial, pengurusan diri,kemahiran motor halus dan motor kasar selepas 10 kalisesiintervensidilaksanakan.

Konsultasi
10 Memastikan 50% ibu bapa/ penjaga klien memdapatpengetahuan dan mempraktikkan teknik intervensi bagimembantu pencapaian klien.
11 Memastikan guru pendidikan khas di 10 buah sekolahyang menjalankan program pendidikan khas integrasimendapat pengetahuan dan mengaplikasi strategi danteknik intervensi dalam instruksional.
12 Memastikan 100% pembantu pengurusan murid di SPKmempunyai pengetahuan dan kemahiran untukmembimbing murid yang mempunyai masalahpengurusan diri.

ProgramSokonganKepada MuridBerkeperluanKhas di sekolah
13 Memastikan program sokongan terapi carakerjadilaksanakan di 12 buah sekolah yang menjalankanprogram pendidikan inklusif dalam tempoh 6 bulan

17. 3PK Bidang Terapi Pertuturan Bahasa

SaringanPertuturan-Bahasa
1 Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyaikebarangkalian masalah pertuturan-bahasa menjalanisaringan bagi mengenal pasti murid yang memerlukanpenilaian lanjutan pertuturan-bahasa.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidakmenguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringanpertuturan-bahasa di Program Outreach LINUS2.0mengikut zon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan pertuturan-bahasa untukmurid disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/penjaga dalam tempoh satu minggu.

PenilaianPertuturan-Bahasa
4 Memastikan penilaian dan diagnosis dilaksanakankepada sekurang-kurangnya 100 orang kanak-kanakberusia 2-18 tahun yang dirujuk mempunyai masalahpertuturan-bahasa.
5 Memastikan laporan penilaian awal untuk rujukanprofesional lain disediakan dalam masa 2 mingguselepas penilaian dilakukan.
6 Memastikan pelan intervensi bagi pelaksanaan intervensidisediakan dalam jangka masa 3 bulan.
7 Memastikan dapatan penilaian serta matlamat terapidilaporkan kepada ibu bapa/ penjaga klien sebaiksahaja penilaian selesai dijalankan dalam tempoh satuminggu.

IntervensiPertuturan-Bahasa
8 Memastikan terapi pertuturan individu dan berkumpulandiadakan mengikut jadual dengan masa menungguterapi ulangan tidak melebihi 3 bulan bagi setiapindividu.
9 Memastikan 30 daripada 50 klien menunjukkanpeningkatan dari aspek pertuturan-bahasa selepas sesiintervensi dijalankan dalam tempoh 6 bulan.

10 Memastikan laporan kemajuan perkembangan bahasa-pertuturan klien disediakan selepas 10 kali sesi intervensidilaksanakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/penjagaklien.
11 Memastikan 50% klien menunjukkan peningkatan dariaspek pra-pertuturan, pemahaman, bahasa, sebutanselepas 4 kali terapi diberikan.

Memeriksa danmenyelenggaraperalatan/ bahanterapi
12 Memastikan bahan/ peralatan terapi diperiksa dandiselenggara sekurang-kurangnya 6 kali setahun.

Konsultasi
13 Memastikan 100% ibu bapa mendapat teknik/ strategiuntuk memberi ransangan bahasa kepada anakmereka di rumah.
14 Memastikan guru Pendidikan Khas di 4 buah PPKI dan 2buah prasekolah mendapat pengetahuan tentangkaedah membantu murid berkeperluan khasbermasalah pertuturan-bahasa di sekolah.
15 Memastikan satu lembaran 'Home Based Program"dihasilkan untuk ibu bapa melaksanakan latihanpertuturan-bahasa di rumah.
16 Memastikan ceramah kesedaran permasalahanpertuturan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satubengkel anjuran Badan Kerajaan atau Bukan Kerajaan.

ProgramSokonganKepada MuridBerkeperluanKhas di sekolah
17 Memastikan perkhidmatan sokongan kepada murid berkeperluan khas di 10 buah Program PendidikanInklusif diberikan bermula Julai hingga Oktober.

18. 3PK Bidang Peripatetik

SaringanPembelajaran
1 Memastikan 100% murid arus perdana yang dirujuk yangmempunyai kebarangkalian masalah pembelajaranmendapat saringan domain perkembangan di PusatPerkhidmatan Pendidikan Khas.
2 Memastikan laporan saringan disediakan dandibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau gurudalam tempoh satu minggu.

IntervensiPembelajaran
3 Memastikan pelan intervensi murid berasaskan buktidisediakan bagi tempoh 3 bulan dan dipersetujui olehibu bapa/ penjaga murid
4 Memastikan 100% murid menguasai kemahirankomunikasi selepas intervensi dilaksanakan dalamtempoh 6 bulan.
5 Memastikan 100% murid menguasai kemahiranmembaca perkataan mudah selepas intervensidilaksanakan dalam tempoh 3 bulan.
6 Memastikan dapatan penilaian serta matlamatintervensi disedia dan dibentang kepada ibu bapa/penjaga klien sebaik sahaja penilaian selesai dijalankandalam tempoh satuminggu.

Konsultasi
7 Memastikan 100% guru menggunakan pendekatan PdPyang sesuai berdasarkan kefahaman kepada kondisidan tahap perkembangan murid.
8 Memastikan 90% ibu bapa memahami kondisi dantahap perkembangan anak mereka berdasarkanlaporan penilaian.

SokonganKepada MuridBerkeperluanKhas di sekolah
9 Memastikan 40 murid berkeperluan khas di programpendidikan inklusif mendapat khidmat sokongan dalamtempoh 6 bulan bagi memaksimumkan keupayaanmereka untuk belajar dengan lebih baik.
10 Memastikan 75% guru mendapat input berkaitan teknik/kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluanmurid mereka.

19. Penyelia Jurulatih Sukan

PengurusanPembangunanSukan
1 Memastikan 85% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-U dapat menyertai sukan di peringkat kebangsaan
2 Memastikan 31% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-U dapat menyertai sukan di peringkat antarabangsa
3 Memastikan 60% atlet daripada murid Tahun 5, 6, danmurid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan diperingkat kebangsaan
4 Memastikan 15% atlet daripada murid Tahun 5, 6, danmurid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan diperingkat antarabangsa

PengurusanKejohanan
5 Memastikan setiap pasukan sukan dapat menyertai 5Kejohanan KPM setahun.

PengumpulanData DanMaklumat
6 Memastikan semua data profil retan atlet murid dianalisisoleh jurulatih sukan sekurang-kurangnya 2 kali setahunsebelum September.

20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)

PengurusanPembangunanSukan
1 Memastikan 9 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan negeri keperingkat kebangsaan
2 Memastikan 3 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan Malaysia keperingkat antarabangsa
3 Memastikan 5 daripada 9 atlet bola tampar Tingkatan 2dan 3 dapat mewakili pasukan negeri ke peringkatkebangsaan

PengurusanKejohanan
4 Memastikan pasukan bola tampar sekolah dapatmenyertai 5 pertandingan bola tampar peringkat umurterbuka.
5 Memastikan 2 daripada 5 kejohanan yang disertai olehPasukan bola tampar sekolah dapat melayakkan diri keperingkat separuh akhir kejohanan bola tamparterbukaperingkatdaerah.

PengurusanKejurulatihan
6 Mencapai 90% purata kehadiran tahunan atlet kelatihan kejohanan bola tampar.

21. Nazir Sekolah

Pengurusan
1 Mencapai purata 90% pematuhan SOP pemeriksaansekolah melalui Maklum Balas Pelanggan A(Pentadbiran)
2 Mencapai purata 95% pematuhan SOP pemeriksaansekolah melalui Maklum Balas Pelanggan B (Guru)
3 Memastikan 100% borang maklum balas pemeriksaanditerima daripada sekolah yang diperiksa dalamtempoh satu bulan.
4 Menghasilkan laporan hasil dapatan bagi sekolah yangdiperiksa dalam tempoh 10 hari bekerja untuk diambiltindakan oleh pihak sekolah.
5 Menghasilkan satu inovasi bagi memudahkanpenyimpanan data pemantauan pada Julai 2017 bagikegunaan Nazir Sekolah.
6 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%melalui penyelenggaraan sistem rangkaian setempat diJNJK Negeri.
7 Menyediakan data pemeriksaan bagi sekolah yangbelum diperiksa selama lima tahun bagi kegunaanpemeriksaan tahun semasa oleh pihak JNJK Negeripada Februari 2017.
8 Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman pentadbirsekolah dan penyelaras SKPM sekolah semasapenataran SKPMg2 melalui maklum balas peserta.
9 Menghasilkan 2 laporan kebangsaan pemeriksaansekolah dalam tempoh 2 bulan untuk dibentangkankepada YAB Menteri Pendidikan.

22. Timbalan Nazir Negeri

Pengurusan
1 Memastikan pemeriksaan di 10 sekolah oleh setiap NazirSekolah diselesaikan pada bulan Jun 2017.
2 Memastikan purata 90% dalam pematuhan SOPpemeriksaan sekolah.
3 Memastikan perancangan bagi Pemeriksaan PenarafanProgram dan Dasar Pendidikan 2018 disiapkan padabulan April 2017.
4 Memastikan semua Nazir Sekolah menerimapenghantaran borang maklum balas pemeriksaandaripada semua sekolah yang diperiksa dalam tempohsatu bulan selepas pemeriksaan.
5 Memastikan semua dapatan pemeriksaan sekolah yangdihasilkan oleh Penulis Dapatan disiapkan pada Julai2017.
6 Memastikan 80% taklimat penataran SKPMg2 kepadasemua pentadbir dan penyelaras SKPM sekolahdilaksanakan sebelum Mei.
7 Memastikan 95% laporan dapatan bertema disiapkanpada Ogos 2017

23. Pegawai Teknologi Pendidikan – PKG

Khidmat BantuPusat KegiatanGuru Ke Sekolah(Hand Holding)
1 Memastikan 20% murid dari sekolah kelompok PKGmenggunakan Frog VLE dalam proses pembelajaranmelalui pelaksanaan khidmat bantu.
2 Mencapai tahap 70% kondusif bagi PSS di dua buahsekolah selepas Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolahdilaksanakan.
3 Mengurangkan masalah pengurusan ICT di dua buahsekolah sebanyak 30% melalui pelaksanaan ProgramKhidmat Bantu ICT.
4 Memastikan 100% sekolah menengah kelompok PKGmenerima CD MBMMBI/CEFR sebelum Mac 2017.

PenyelaranProgram danAktivitiPembestarianSekolah
5 Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentangpembestarian sekolah berasaskan SSQS melalui maklumbalas selepas taklimat yang dilaksanakan.
6 Meningkatkan 10% bilangan sekolah yang bolehdicalonkan untuk penarafan Pembestarian Sekolahmelalui SSQS melalui pelaksanaan pemantauan.
7 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 5%melalui pemantauan speedtest capaian internet di 2buah sekolah setahun.

PerkhidmatanKepakaran danNasihat / BengkelKerja
8 Mengurangkan sebanyak 5% tahap ketidakfahamanGuru Kanan Bahasa Sekolah Kelompok dan KetuaPanitia BI terhadap bidang media pendidikan (MBMMBI)melaluibengkelkemahiranprofesionalismeyangdilaksanakan.
9 Mencapai 85% tahap kefahaman penyelaras VLEsekolah peringkat daerah melalui pelaksanaan bengkel

Pemantapan VLE
10 Menghasilkan dua bahan PdP melalui pelaksanaan satubengkel Pemantapan Pembinaan Bahan PdPberasaskan Sony Vegas kepada GPB/JTK sekolahperingkat daerah.
11 Mencapai 90% tahap kefahaman GPM Sekolah Kelompok selepas pelaksanaan bengkel Pemantapan Pengurusan PSS.
12 Mencapai 95% tahap kefahaman Guru Penyelaras Nilam Sekolah Kelompok PKG selepas Bengkel Pengurusan NILAM Ditambah Baik.

GalakanMembaca
13 Memastikan 100% sekolah menghantar empat laporandata nilam sekolah kelompok ke BTPN mengikut takwimyang ditetapkan.
14 Mencapai tahap 90% pematuhan SOP bagipelaksanaan KM1M oleh dua buah sekolah kelompok.
15 Memastikan 100% sekolah menghantar satu laporanpelaksanaan program KM1M ke BTPN mengikut takwimyang ditetapkan.

24. Pegawai Teknologi Pendidikan – BTPN

Laporan TahunanBTPN
1 Memastikan buku Laporan Tahunan BTPN 2016diterbitkan pada bulan April 2017 mengikut standardpenerbitan yang telah ditetapkan.

Kajian DanPenilaian
2 Menghasilkan satu laporan kajian tindakan berkaitanMBMMBI mengikut standard yang telah ditetapkanpada bulan April 2017

Latihan / Kursus
3 Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman pesertamelalui pelaksanaan kursus peningkatan profesionalismekepada pegawai dan staf BTPN PKG.
4 Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai danstaf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitanteknologi pendidikan.
5 Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai danstaf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitanpengurusan sumber pendidikan.

Inisiatif ICT
6 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%melalui pemantauan speedtest capaian internet di 18buah sekolah setahun.
7 Mencapai 3 bintang bagi penarafan PembestarianSekolah SSQQ melalui pelaksanaan Khidmat BantuMakmal Komputer Sekolah

PembestarianSekolah
8 Mencapai peningkatan sebanyak 3% tahap kefahamanguru terhadap penggunaan VLE melalui programkhidmat bantu VLE berdasarkan takwim yang telahditetapkan.
9 Mencapai pengurangkan sebanyak 3% tahapketidakfahaman guru terhadap MBMMBI melaluiprogram khidmat bantu MBMMBI berdasarkan takwimyang telah ditetapkan
10 Memastikan 20% pelajar seluruh Kelantan menggunakanVLE dalam pembelajaran
11 Memastikan peningkatan 10% penggunaan bahanMBMMBI dalam PdP di 10 buah sekolah.

Menerbit BahanP&P DalamPelbagai Media
12 Memastikan 2 bahan koleksi bahan audio untuk PdPditerbitkan pada bulan Jun 2017 mengikut format yangtelah ditetapkan.
13 Memastikan 2 modul e-guru secara digital diterbitkanpada bulan April 2017 mengikut format yang telahditetapkan.
14 Memastikan 2 rakaman aktiviti pendidikan diterbitkanpada bulan Ogos 2017 mengikut format yang telahditetapkan.

PembudayaanLiterasi Maklumat

15 Memastikan Program Pemilihan Tokoh NILAM Negeri2016 dilaksanakan pada bulan Mac 2017 mengikutformat yang telah ditetapkan.
16 Meningkatkan sebanyak 3% tahap kualiti pengurusanPSS di dua buah sekolah melalui Program Khidmat BantuPSS Negeri mengikut takwim yang telah ditetapkan.

Program Nilam
17 Memastikan peningkatan 1% purata bacaan bukudalam kalangan murid di 30 buah sekolah seluruhnegeri.

25. Pensyarah IAB

Latihan
1 Mencapai 90% pemimpin pendidikan mendapat tahapcemerlang bagi sesi latihan bidang kepimpinan danpengurusan pendidikan pada penilaian akhir.
2 Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikandaripada pelaksanaan dua sesi latihan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan melaluimaklum balas peserta.

Konsultasi
3 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpinpendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalambidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melaluimaklum balas peserta.

Penyelidikan
4 Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan untukdibentangkan di peringkat kebangsaan.

Penulisan/Penerbitan
5 Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkatkebangsaan

26. Ketua Jabatan di IAB

Pengurusan
1 Memastikan semua sesi latihan oleh pensyarah, danpensyarah kanan dilaksanakan mengikut takwim yangditetapkan.
2 Memastikan purata tahap kefahaman pemimpinpendidikan mencapai prestasi 85% daripadapelaksanaan 12 sesi latihan dalam bidang kepimpinandan pengurusan pendidikan melalui maklum balaspeserta.
3 Memastikan purata tahap kecemerlangan pemimpinpendidikan mencapai prestasi 85% daripadapelaksanaan 30 sesi latihan dalam bidang kepimpinandan pengurusan pendidikan pada penilaian akhirpeserta.

Latihan
4 Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikandaripada pelaksanaan satu sesi latihan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan melaluimaklum balas peserta.

Konsultasi
5 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpinpendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalambidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melaluimaklum balaspeserta.

Penyelidikan
6 Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan untukdibentangkan di peringkat antarabangsa.

Penulisan/Penerbitan
7 Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidangkepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkatkebangsaan

27. Penolong Setiausaha KPM

Pengurusan
1 Mencapai 85% tahap kefahaman peserta kursusberkaitan pelaksanaan PBPPP melalui maklum balaspeserta.
2 Mencapai 90% tahap kefahaman JK PBPPP di organisasiselepas sesi pemantauan dan pementorandilaksanakan.
3 Memastikan Garis Panduan Keberhasilan disiapkanpada bulan April 2017 untuk dimuat naik dalamePrestasi.
4 Memastikan 95% PP PBPPP menghantar skor penilaianPBPPP 7 hari sebelum sistem ePrestasi ditutup.
5 Memastikan 10,000 keping risalah PBPPP dicetak padabulan Mac 2017 untuk kegunaan Program PameranJelajah Pendidikan.
6 Memastikan Laporan Pelaksanaan PBPPP 2016 disiapkanpada Mac 2017 untuk dibentangkan di peringkat JPNdan Bahagian.
7 Memastikan Standard Kompetensi disiapkan pada bulanJun 2017 untuk dimuat naik dalam portal KPM.
8 Memastikan Laporan Kajian Rintis Instrumen BKKPdisiapkan pada Julai 2017 untuk dibentangkan diperingkat Bahagian.
9 Memastikan Garis Panduan Instrumen Bidang KepakaranKhusus Pendidikan (BKKP) disiapkan pada bulanNovember untuk dimuat naik dalam ePrestasi.
10 Memastikan Panduan Pegawai Penilai Instrumen BidangKepakaran Khusus Pendidikan (BKKP) disiapkan padabulan November untuk dimuat naik dalam ePrestasi.

28. Fasilitator – Fasilinus

Menyelaras danmembimbingpelaksanaan PdP
1 Mencapai 80% guru yang diselia mematuhi SOPberpandukan Buku Program LINUS 2.0
2 Memastikan peningkatan 0.4% murid LINUS yang dapatmencapai tahap menguasai dalam saringan akhir.
3 Mencapai 95% tahap kefahaman guru tentang prosedurpelaksanaan pentadbiran saringan melalui sesipemantauan yang dilaksanakan

Mengumpul danmenganalisisdata dalamportal NKRA
4 Memastikan 100% data LINUS2.0 dihantar oleh guruLINUS2.0 kepada PPD untuk dikemaskini dan dimasukdalam portal NKRA seminggu sebelum tarikh akhir yangditetapkan.

Mengesanmaklumatprogram LINUS2.0
5 Memastikan semua maklumat tentang LINUS2.0 yangditerima oleh pihak sekolah sama ada melalui mediacetak, media elektronik, taklimat, kursus, bengkel danmesyuarat dikemaskini untuk tujuan rujukan.

Menjalankan danmenyelaraskanlatihan on-sitebagi guruLINUS2.0
6 Memastikan 95% sekolah mendokumentasikan satuamalan terbaik pengajaran dan pembelajaran LiterasiBahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggerisyang dilaksanakan di dalam bilik darjah untukdikongsidengan sekolah-sekolah lain
7 Memastikan 3 bahan sumber pendidikan untuk PdPdisiapkan bagi meningkatkan inovasi, kreativiti sertakepelbagaian bahan pada Jun 2017.
8 Mencapai 60% tahap kefahaman guru yang belum adapendedahan ‘demean’ program LINUS2. melalui latihansecara on-site yang dilaksanakan secara berterusan.

Menguruspelaksanaanprogram LINUS2.0
9 Memastikan 39 buah sekolah merancang danmelaksanakan program sokongan, pemulihan danintervensi pendidikan kepada guru dan murid bagimenjayakan program LINUS2.0

29. Fasilitator – SIP+

Bimbingan:Melaksanakancoaching danmentoring
1 Memastikan 80% PGB menghasilkan buku perancanganstrategik pembangunan sekolah 2018-2025 pada bulanSeptember 2017.
2 Memastikan 90% PGB menggunakan SKPMg2 untukmengukur prestasi sekolah.
3 Memastikan 85% PGB mendapat skor purata 80% dalamStandard 1 SKPMg2.
4 Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalamStandard 2 SKPMg2.
5 Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalamStandard 5 SKPMg2.
6 Memastikan 60% PGB dapat mencapai GPS yangdisasarkan oleh sekolah masing-masing.
7 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB terhadapSKPMg2 melalui pelaksanaan program coaching andmentoring.

Menyelesaikanmasalah
8 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentangpenggunaan teknik PILL untuk menyelesaikan masalahselepas program bimbingan dilaksanakan.
9 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentangpengurusan risiko untuk menyelesaikan masalah selepasprogram bimbingan dilaksanakan.
10 Mencapai 90% PGB yang dapat menganalisis datadengan betul bagi menyelesaikan masalah selepas sesibimbingan dilaksanakan.
11 Mencapai 100% PGB yang menggunakan PILL dengansempurna bagi menyelesaikan masalah dalam bidangkurikulum.
12 Mencapai 100% PGB yang menggunakan teknikISHIKAWA bagi menyelesaikan masalah.
13 Memastikan 100% PGB dapat menyatakan isu-isu dalampendidikan menggunakan sumber data yang sah.

MelaksanakanDasar Kerajaan
14 Memastikan 100% sekolah yang dibimbingmelaksanakan budaya pembelajaran PA21.
15 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentangpelaksanaan KSSR selepas bimbingan pelaksanaan KSSRdilaksanakan.
16 Memastikan 100% PGB melaksanakan penyeliaan PdPcsatu kali setahun.
17 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang KSSMselepas bimbingan pelaksanaan KSSM dijalankan.
18 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentangpelaksanaan PBS selepas bimbingan pelaksanaan PBSdijalankan.

30. Fasilitator – SISC+

Pengurusan
1 Mencapai 90% GDB yang menunjukkan peningkatankualiti dalam PdP berdasarkan Instrumen MatrikBimbingan TCT.
2 Mencapai 80% GDB yang menunjukkan peningkatanpencapaian skor berdasarkan SKPMg2
3 Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakandi setiap sekolah.
4 Mencapai 90% GDB yang melaksanakan pendekatanPembelajaran Abad ke-21 (pembelajaran komperatif)semasa PdP

Tugas-tugas lain
5 Menghasilkan satu Kajian Tindakan tentang peningkatankualiti dalam PdP untuk dibentangkan peringkat daerah.
6 Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakandi setiap sekolah.
7 Menghasilkan satu kompilasi hasil kerja GDB setahundalam bentuk modul untuk dibentangkan di peringkatdaerah

31. PENYELIA PENDIDIKAN SUKAN NEGERI

Pengurusan Atlet
1 Memastikan 15 atlet negeri dapat ke peringkat MSSMmelalui pelaksanaan kejohanan sukan peringkat negeri.
2 Memastikan lima Kontinjen Sukan Negeri dapatmenyertai pertandingan di peringkat kebangsaan.
3 Mencapai 90% tahap kefahaman peserta dalam aspekmerancang, mengurus, dan menyelaras strategipembangunan pengurusan atlet melalui pelaksanaanKem Pengurusan Pembangunan Sukan.

PengurusanJurulatih
4 Mencapai 95% tahap kefahaman peserta dalam aspekmerancang, mengurus, dan menyelaras strategipembangunan kepegawaian/ kepengadilan, dankejurulatihan melaluipelaksanaan Kem PengurusanPembangunan Sukan.

Kejohanan SukanSekolah MuridOrang Asli
5 Memastikan 12 murid orang asli dapat ke peringkatkebangsaan melalui pelaksanaan kejohanan sukansekolah orang asli peringkat negeri.
6 Memastikan lima atlet orang asli mendapat Johandalam pertandingan balapan peringkat kebangsaan.

Program 1Murid1Sukan
7 Memastikan 95% tahap kefahaman pentadbir sekolahtentang dasar 1M1S di lima SR dan SM.

Program SukanPrestasi TinggiSekolah (SPTS)
8 Memastikan seorang atlet dapat menyertaipertandingan ke peringkat kebangsaan melaluiprogram SPTS.

Liga KPM
9 Memastikan tiga pasukan mendapat Johan peringkatkebangsaan melalui pertandingan sukan Liga KPM.

32. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit

PengurusanProgram
1 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesiprogram wajib pelajar peringkat negeri yangdilaksanakan tahun 2017.
2 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesipendidikan marin yang dilaksanakan tahun 2017.
3 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesiprogram pelajar anjuran sekolah yang dilaksanakantahun 2017.
4 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesiprogram pelajar anjuran GO, NGO peringkat negeri dandaerah yang dilaksanakan tahun 2017.
5 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesiprogram jurulatih peringkat negeri yang dilaksanakantahun 2017.
6 Mencapai 90% purata tahap kepuasan pelanggan bagiperkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepadaprogram murid peringkat PPD dan JPN.Memastikan Kontinjen Pengakap Negeri mendapatJohan dalamJamboriPengakap Kebangsaan

33. Penolong Pengarah (JPN)

JurulatihKebangsaanPBPPP
1 Mencapai 85% PP di Pahang menghantar penilaianakhir PBPPP 10 hari sebelum tarikh tutup sistem ePrestasi.
2 Mencapai 75% tahap kefahaman pemimpin di PPD dansekolah bagi pelaksanaan PBPPP melalui sesipemantauan yang dilaksanakan.

Hal Ehwal Murid
3 Mencapai 85% purata kehadiran murid ke sekolahmenengah di Negeri Melaka.

Mengurusetiakanmesyuarat
4 Memastikan 95% surat jawapan kehadiran mesyuaratditerima seminggu sebelum mesyuarat diadakan.

PIBK
5 Memastikan 60% sekolah di Perak mengisi kehadiran 6aktiviti sekolah dalam eSarana.
6 Memastikan 75% sekolah di Kedah mencapai 55%kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah

KhidmatPelanggan
8 Mencapai 90% tahap kepuasan pelanggan terhadapkhidmat kaunter sektor pengurusan sekolah.

34. Kaunselor Organisasi JPN

Pengurusan dan Pentadbiran
1 Mencapai 80% KOD dan GBK mematuhi SOP bagipelaksanaan sesi kaunseling.
2 Mencapai 75% tahap kefahaman pesertapeningkatan kompetensi KOD melalui maklumbalas peserta

Program 3 P (Pengembangan,Pencegahan dan Pemulihan)
3 Mencapai 90% penyertaan guru dan AKP yangmengalami masalah kesihatan fizikal (kronik) di 7daerah dalam program "Sharing, Caring danHealing".

Penyeliaan & Pemantauan
4 Mencapai 90% KOD berprestasi tinggi melaluipelaksanaan pemantauan dan penilaianmenggunakan "Instrumen Standard KualitiPerkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi danKaunseling, KPM"
5 Memastikan 95% Klien yang d irujuk oleh Sekolah/PPD/ JPN/ KPM untuk pemerhatian dan intervensi(Kes Rujukan) dipantau sebanyak 16 kali.

Perkhidmatan Psikologi danKaunseling/ PelaksanaanPerkhidmatan Kaunseling(Sesi kaunseling/ Bimbingan/Advokasi)
6 Memastikan 95% daripada guru/ AKP yang dirujukoleh PGB mendapat perkhidmatan psikologi dankaunseling.

Penyelidikan Psikologi danKaunseling
7 Menghasilkan satu laporan kajian kes berkaitanpsikologi pegawai di PPD untuk dibentangkan diperingkat KPM

Tugas-Tugas lain
8 Menghasilkan satu inovasi perkhidmatan psikologidan kaunseling untuk dipertandingkan diperingkat JPN dan KPM

9 Memastkan Laporan analisis tahap kepuasanpegawai dan staf disiapkan 2 minggu sebelumtarikh pembentangan kepada jabatan.

35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

Mengurus SistemPengurusan KGSK
1 Mencapai 100% kesediaan Sistem Pengurusan KGSKuntuk mengemaskini maklumat ahli, maklumatpenempatan ahli, maklumat perkhidmatan ahli, danmaklumat peruntukan kewangan dan perbelanjaan

MelaksanakanPenyaluranDokumenMaklumat KGSKKepada sekolah.
2 Memastikan 100% sekolah rendah dan sekolahmenengah mempunyai Buku Panduan Pengurusan KGSK

PengurusanSumber
3 Memastikan 100% guru dan kakitangan di Zon Sentulmencapai jumlah 7 hari kursus setahun.

JK PBPPP
4 Mencapai 95% PP di daerah Hulu Langat menghantarpenilaian akhir PBPPP 7 hari sebelum tarikh tutup sistemePrestasi.
5 Mencapai 90% tahap kefahaman pemimpin sekolahbagi pelaksanaan PBPPP selepas sesi pemantauandilaksanakan.

PenyelarasAduan
6 Mencapai 98% aduan awam dijawab dalam tempoh 2hari bekerja.
7 Mencapai 100% aduan awam diselesaikan dalamtempoh 15 hari bekerja.

Penyelaras PIBK
8 Memastikan 95% sekolah di PPD Seremban mengisikehadiran 6 aktiviti sekolah eSarana.
9 Memastikan 100% sekolah di PPD Seremban mencapai65% kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah
10 Memastikan 159 buah sekolah di PPD Kota Tinggimencapai 25% penyertaan ibu bapa menjadisukarelawan sekolah.

36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah

Pengurus DTPDaerah
1 Memastikan Dialog Prestasi DTP dengan Pengetua atauGuru Besar dilaksanakan 12 kali setahun.
2 Memastikan semua SISC+ menghasilkan satu amalanterbaik sebelum pada bulan September.

BidangAkademik
3 Memastikan setiap panitia daerah melaksanakan 3aktiviti bagi peningkatan kemahiran PdP sebelum Ogos2017.
4 Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksanUPSR mencapai 2.20.
5 Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksanPercubaan SPM mencapai 4.42
6 Memastikan pengurangan 0.18 jurang bagi Gred Puratapencapaian UPSR antara bandar dan luar bandar.

Bidang Hal EhwalMurid danPembangunanSahsiah Pelajar
7 Memastikan purata kehadiran murid ke sekolahmenengah di daerah Hulu Langat mencapai 92%.
8 Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah rendahdi daerah Hulu Langat mencapai 94%.
9 Memastikan kes disiplin murid sekolah menengah danrendah kurang sebanyak 1.55% daripada tahunsebelum.
10 Memastikan acara balapan dan padang mendapattempat ke-3 dalam kejohanan MSSK Negeri Sembilan
11 Memastikan tiga acara koakademik peringkat negerimendapat tempat pertama/ johan dalam kejohanan.

PengurusanSekolah
12 Memastikan 100% GBK di SK dipantau sebelum Jun 2017.
13 Memastikan 80% guru yang ditempatkan di sekolahmengajar mengikut opsyen.

PengurusanKualiti
14 Memastikan audit bertegur berkurang daripada 8 keskepada 4 kes.

PemuafakatanStrategik
15 Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 1 (65% kehadiranibu bapa dan komuniti dalam 6 aktiviti sekolah).
16 Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 2 (25% menjadisukarelawan dalam aktiviti sekolah)
17 Memastikan 20% daripada semua murid di PPDSeremban menggunakan VLE dalam pembelajaran

PenilaianBersepaduPegawaiPerkhidmatanPendidikan
18 Memastikan 95% PP di daerah Hulu Langat menghantarpenilaian akhir PBPPP 5 hari sebelum tarikh tutup sistemePrestasi.
19 Memastikan 90% tahap kefahaman pemimpin sekolahbagi pelaksanaan PBPPP melalui sesi pemantauan yangdilaksanakan.
20 Memastikan 0% kes keciciran PPP dalam penilaianPBPPP.

37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi

Pengurusan DanKepimpinanOrganisasi
1 Mencapai skala 3.5 bagi penilaian tahap keberkesananpelaksanaan setiap program yang dilaksanakan.
2 Mencapai 90% pelajar membuang undi semasa hariPilihanraya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

PengurusanJawatankuasaPerwakilanPelajar (JPP)
3 Memastikan 90% pelajar menghadiri majlis penyerahanWatikah JPP

Disiplin
4 Mencapai status audit tanpa NCR bagi pengurusanrekod displin pelajar kampus.
5 Mencapai penurunan kes salah laku pelajar daripada30% kepada 20% pada tahun 2017.

MingguPengurusanPelajar Baharu(MPPB)
6 Mencapai skor 3.5 bagi penilaian proses pendaftaranpelajar oleh ibu bapa
7 Mencapai 100% status maklumat pelajar baharulengkap dalam tempoh 25 hari selepas Hari PendaftaranPelajar Baharu.

38. Pensyarah Kolej Matrikulasi

Kurikulum
1 Memastikan 90% pelajar kelas tutorial 1M1S05 semester 1mendapat gred C dalam mata pelajaran biologi
2 Memastikan 75% pelajar subjek SK016 semester 1mendapat gred C dan ke atas.
3 Memastikan 12% daripada pelajar kumpulan kuliah 5M1mendapat A dalam mata pelajaran biologi.

Pengurusan
4 Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepakperingkat KAKOM
5 Menghasilkan satu inovasi untuk PdP peringkat unit untukdipertandingkan di peringkat kampus.
6 Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimiamelalui penilaian pelajar.
7 Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimiamelalui penilaian rakan sejawat atau pengurusan.
8 Mencapai purata kehadiran 5 pelajar seminggu bagiconsultation hour dalam kalangan pelajar.
9 Mencapai purata 5 interaksi seminggu bagi interaksisecara maya dengan pelajar.

39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi

Pengurusan danKepimpinanorganisasi.
1 Memastikan semua program yang dilaksanakanmencapai purata 3.5 tahap keberkesanan.
2 Memastikan semua pensyarah yang dibimbing dapatmenghasilkan satu kajian tindakan.
3 Memastikan semua pensyarah membuat penilaianberterusan 2 kali setahun dengan pencapaian sekurang-kurangnya 20/30 untuk setiap pelajar.
4 Memastikan kehadiran semua pelajar semester 1 bagisemua mata pelajaran bawah seliaan unit mencapai82%.
5 Memastikan semua pensyarah memperoleh purata skor4.00 dalam Pemantauan PdP.

Kurikulum
6 Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 1A1S05 semester 1mendapat gred A pada penilaian akhir semester.
7 Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 2A1S13 semester 2mendapat gred A pada penilaian akhir semester.
8 Memastikan 65% pelajar subjek Ekonomi 1A1S05mendapat gred B pada penilaian akhir semester.
9 Memastikan 85% pelajar kelas praktikum 1M1S02mendapat markah 8/10 dalam amali biologi.
10 Mendapat skor min 4.0 bagi subjek kimia yang diajarmelalui maklum balas/ penilaian pelajar.

40. Pensyarah IPGK

Pengajaran DanPembelajaran
1 Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melaluidapatan penilaian pelajar.
2 Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melaluidapatan penilaian ketua jabatan.
3 Memastikan 80% pelajar MTES4103 mendapat A- dalamkeputusan keseluruhan pada akhir semester.
4 Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijilkepengadilan permainan bola sepak.
5 Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijilkepengadilan permainan bola tampar

Penyelidikan,Inovasi &Penerbitan
6 Menghasilkan dua laporan penyelidikan berkaitaninovasi pendidikan pada bulan Julai 2017 untukdibentangkan di peringkat kebangsaan.
7 Mencapai tempat ketiga dalam pertandingan inovasiPdP peringkat kebangsaan
8 Menghasilkan satu artikel bidang PdP untuk diterbitkandalam jurnal kampus.

Bimbingan DanPenyeliaan
9 Memastikan 2 daripada 4 orang pelajar yang dibimbingdalam praktikum mendapat gred A-
10 Memastikan 50% pelajar yang diselia mendapat Gred A-dalam subjek Cadangan Penyelidikan Tindakan.

Pengurusan
11 Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepakKAGUM
12 Mencapai skor min 4.5 bagi program Bina Insan Gurumelalui dapatan penilaian pelajar

Pentaksiran DanPenilaian
13 Mencapai hasil audit tanpa kecacatan (tiada OFI danNCR) bagi proses pentaksiran tugasan.

PerkhidmatanDan Penglibatan
14 Mencapai skor min 4.5 bagi sesi ceramah kepada 3komuniti setempat melalui dapatan penilaian peserta.
15 Mencapai skor min 4.5 bagi sesi kolaboratif denganinstitusi akademik bagi meningkatkan imej IPG melaluidapatan maklum balas peserta.

41. Ketua Jabatan IPGK

PengurusanOrganisasi
1 Memastikan 100% pensyarah di jabatan PIPKmenghasilkan satu penyelidikan untuk diterbitkan dalamJurnal Muaddib.
2 Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min4.5 dalam menganjurkan seminar kajian tindakan
3 Memastikan 100% pelajar semester 8 terlibat dalamseminar Kajian Tindakan.
4 Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min4.5 dalam pelaksanaan aktiviti JPIPK

Penyeliaan DanPemantauan
5 Mencapai 100% pensyarah jabatan PIPK mendapat hasilpenilaian pelajar pada skor min 4.1.
6 Mencapai skor min 4.1. bagi tahap keberkesananpelaksanaan operasi jabatan
7 Memastikan semua pelajar praktikum semester 8mendapat gred A.

Pengajaran DanPembelajaran
8 Memastikan 5 daripada 25 pelajar semester 6 subjek TSL3133 mendapat skor A pada akhir semester
9 Memastikan 100% pelajar jabatan PIPK semester 8 dapatmenamatkan pengajian pada akhir semester.

PengurusanMaklumat
10 Memastikan 100% data kelayakan terkini pensyarahdisediakan untuk keperluan IPGM pada bulan Jun.

Inovasi DanPenerbitan
11 Menghasilkan satu artikel bidang pengurusan kampusuntuk diterbitkan dalam jurnal peringkat kebangsaan.
12 Memastikan 2 calon dari jabatan PIPK dapat mewakiliIPGK dalam pertandingan inovasi di peringkatkebangsaan
13 Mencapai pingat perak dalam pertandingan inovasiperingkat kebangsaan.


apdm 2018, apdm 2017, apdm 2016, apdm 2015, apdm 2014, apdm 2013, apdm kehadiran, apdm murid, apdm kehadiran murid, apdm login, apdm kpm, apdm online, apdm moe, apdm 2018, saps, apdm moe gov my, apdm.moe.gov.my, apdm moe gov, apdm gov, apdm data murid, apdm nkra, apdm guru, apdm kehadiran 2018, eoperasi, apdm.moe.gov.my kpm, pangkalan data apdm, apdm 2019, apdm data kehadiran murid, apdm sekolah, ssdm, apdm 2017,
Makluman Kepada Semua
PEMAKLUMAN! Mulai 15 Ogos 2018 semua pengguna aplikasi ini perlu menukar katalaluan baharu untuk memastikan id pengguna tidak disalahguna. baharu!PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan (kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Surat Pengumpulan Dan Perolehan Data Sekolah, Guru Dan Murid baharu!
2.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat Dalam Apdm 2019 baharu!
3.Surat Pengemaskinian Data Murid APDM dan e-OPERASI baharu!
4.Surat Pengemaskinian Maklumat Dalam Modul Pengurusan Murid baharu!
5.Proses Pengesahan Kelahiran JPN baharu!
6.Manual Pengguna tagging murid DLP baharu!
7.Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan eKehadiran Murid 
8.Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen
GURU |  ADMIN
9.Klik sini untuk melihat Surat Siaran KWAPM 2018
10.MANUAL APLIKASI PENGURUSAN BANTUAN (APB) 
11.MANUAL PENGGUNA SUB-MENU APDM 
12.SURAT SIARAN/MAKLUMAN APDM 
13.INFOGRAFIK APDM  baharu!
14.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'


FAQPegawai Meja APDMSPS
Panduan Log Masuk APDM
Langkah 1:
Admin sekolah melawat laman sesawang bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid(APDM) iaitu, http://apdm.moe.gov.my
Langkah 2:
Di bahagian kiri laman sesawang APDM, log masuk ADPM dengan mengisi ID Pengguna dan Kata Laluan.
ID Pengguna: Kod sekolah
(Gunakan huruf besar yang tiada spacebar. Sebagai contohnya, ABC1234)
Kata Laluan: ******
Default password yang diberikan oleh sistem kepada Admin sekolah . Admin sekolah disarankan supaya menukar kata laluan selepas log masuk APDM buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.

Selepas siap masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan, tekan butang HANTAR untuk log masuk ke dalam sistem APDM.